RÚVZ Vranov n. T. – zákaz vykonávania všetkých podujatí v obci Soľ

Vážení občania, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou vo veci nariadenia
opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení vydal
z á k a z
vykonávania všetkých hromadných športových
a kultúrnych podujatí v obci Soľ. Viac na: RUVZ – zákaz