Rozhodnutie – jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania!

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou ako príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1191 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“) v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“) po preskúmaní žiadosti Obce Soľ, Obecný úrad, Soľ 161, 094 35  Soľ, IČO: 00332861 zastúpená Ing. Jozefom Bertom, starostom obce Soľ o povolenie jednoduchých pozemkových úprav rozhodol takto:

Viac na: Rozhodnutie

Príloha JPÚ