Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Vážení občania!

Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie. 

Viac na: Obec Soľ – Lokalita L1a, L1b -smer Rudľov – preložka VN vedenia