Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.

Vážení občania,

pri nájme poľnohospodárskej pôdy
vznikajú nájomcom povinnosti.

Viac na: Tabuľka + oznámenie