Návrh – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023