Návrh VZN č. 46/2019

Vážení občania, 

predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, žiaka školského
zariadenia na rok 2020. 

Viac na: Navrh VZN č. 46