Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Vážení občania, 

plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór
obce v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

Viac na: Plán kontrolnej činnosti