Návrh na vydanie úz. rozhodnutia – “Zámutov- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov” – 2 etapa

Obec Zámutov, Zámutov 434 094 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa 15. 01. 2021, Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: “Zámutov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov” – 2. etapa, objekt SO 104-00-Chodník č. d 228-201 a objekt SO 104- 00,1- Dažďová kanalizácia – inžinierska líniová stavba –  (stavba s veľkým počtom účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemku parcela CKN číslo 1626/1 k. ú. Zámutov. Súčasťou riešenia je aj odvedenie povrchových vôd z plochy chodníka, ktoré je navrhované cez parcely CKN číslo 1626/1 a na malej časti parcely EKN 2213/5, do potoka na parcele EKN 2213/24 k. ú. Zámutov. 

Viac na: Rozhodnutie o umiestnení stavby