Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Vážení občania!

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. 

Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.