Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soľ – verejná vyhláška

Vážení občania, 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len “správny orgán”) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) 
nariaďuje
podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav (ďalej ako “prípravné konanie”) v časti katastrálneho územia Soľ z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona, t. j. že je potrebné usporiadať predmetné pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. 

Viac na: Verejná vyhláška – prípravné konanie o začatí JPÚ