Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania, 

ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť a podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  2. doručiť do kancelárie prvého kontaktu v úradných hodinách (resp. vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu) najneskôr do 31.10.2020.

Tlačivo vyhlásenia stiahnuť TU: 
Kompostovanie – čestné prehlásenie