Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity navštívila našu obec