Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

Colný úrad Prešov orgán finančnej správy a zároveň správca dane, ktorého vecná príslušnosť vyplýva z § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a miestna príslušnosť je daná ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

podľa § 132 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

d r a ž o b n ú     v y h l á š k u
na predaj nehnuteľnosti. 

Viac na: Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti