Vitamíny vo forme ovocia aj pre našu škôlku

Zdravie vo veľkej miere závisí od našej výživy. Tá môže byť primeraná, nedostatočná alebo nadbytočná. Ak organizmus nedostáva dostatok životne dôležitých živín, vitamínov, minerálnych látok, nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

Vitamíny sú dôležité pre všetkých, či už sú to deti, alebo dospelí. Pán Štefan Humeník, majiteľ Autopožičovne s. r. o. Vranov n. T. v spolupráci s obecným úradom podaroval našej materskej škole „kufor plný vitamínov“. Deti privítali darcu vitamínov na školskom dvore. Pani riaditeľka Renáta Mikulová poďakovala za tento štedrý dar a následne si deti spoločne odniesli ovocie do vnútorných priestorov materskej školy.

Úprimne ďakujeme za tento dar pre naše deti a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule

V spolupráci s Maticou slovenskou Vás pozývame na slávnostné odhalenie pamätnej tabule slovenským dobrovoľníkom z roku 1848 až 1849 v rámci odkazu štúrovcov. 

Odovzdanie defibrilátora

Malý prístroj s veľkou silou od zdravotnej poisťovne Dôvera máme už aj v našej obci. S AED môžete pomôcť pri záchrane života skôr, ako dorazí k pacientovi po kolapse sanitka. Defibrilátor sme získali vďaka odporúčaniu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Súčasťou daru od Dôvery je aj kurz prvej pomoci a klimatizovaná skrinka na prístroj. 

Ako zachraňuje AED životy?

  • Je rýchlejší ako sanitka
  • Pomáha pri zástave srdca
  • Obsahuje hlasové inštrukcie v slovenčine
  • Dokáže ho použiť každý z nás
  • Pri použití volajte aj tiesňovú linku 155
  • Dôvera darovala 20 prístrojov, budú súčasťou mapy AED https://155.sk/mapa-aed/

 Viac informácií nájdete v tomto odkaze: https://www.dovera.sk/aktuality/4841-je-rychlejsi-ako-sanitka-viete-pouzit-aed

Projekty z ÚPSVaR Vranov n. T.

Od 1. mája 2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T., oddelenie poradenstva a vzdelávania realizuje projekty s názvom “Pomáhame odídencom – poradenstvo” a “Pomáhame odídencom vzdelávanie odídencov.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prenájme voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce Soľ vyhlásenej v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na VZN č. 10/2013 “Zásady hospodárenia s majetkom obce v platnom znení. 

Viac na: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov. 

Múzeum ponúka bohatú zbierku predmetov používaných pri práci na hospodárstve, pri spracovaní konope na výrobu textílií, pri bežnom živote ako aj pri slávnostných životných príležitostiach.

Pri prehliadke sa taktiež dozviete o ľudovej architektúre, histórii obce Zámutov, tradičnom rodinnom živote, emigrácií, vojne – to všetko popretkávané skutočnými príbehmi zo života. 

Aj v našej obci sme postavili “máj”

Mesiac máj je tu, je symbolom lásky, zrodu nového života. „Stavanie mája“ sa v našej obci stalo už tradíciou. Každý rok sme náš „MÁJ“ stavali 30. apríla, tohto roku to však bolo o niečo slávnostnejšie.

V prvý májový deň sme sa zišli v centre obce, kde sa o 14.00 hod. začal kultúrny program. Starosta obce všetkých privítal a vo svojom príhovore poprial všetkým prítomným, aby najkrajší mesiac v roku prežili v láske a aby sa symbolika mája preniesla do ich každodenného života. V kultúrnom programe vystúpili deti zo základnej školy, folklórny súbor ROVINA z Dlhého KlčovaŽSS Soľanske nevesty.
Pre všetkých spoluobčanov bolo pripravené malé občerstvenie – čapovaná kofola a pivo,  poslanci obecného zastupiteľstva uvarili chutný guľáš a kuchárky zo základnej školy upiekli rôzne druhy kysnutých koláčov.

Nech tento MÁJ je symbolom života, ktorý zrodila jar. Nech je symbolom našej nádeje, že všetky tiene, ktoré nás trápili a sužovali, sa stratia v jej slnku.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy tohto podujatia ďakujeme.

Zverejnenie zámeru OBCE SOĽ

Vážení občania,

Obec Soľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení
a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 293/2022 zo dňa 04.04.2022,
schválilo zámer zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Soľ. 

Viac na: Zverejnenie zámeru obce Soľ

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania, 

obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou. 

objem kompostéra 400 l – cena 24€
objem kompostéra 900 l – cena 42€

Kompostér si môžete zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu a následne vyzdvihnúť v prevádzkarni (budova oproti obecnému úradu) každý pracovný deň o 8:00 hod., o 12:00 hod., a o 15:00 hod.

Spolu s kompostérom vám budú odovzdané aj propagačné letáky, kde je zrozumiteľne vysvetlené, prečo je dobré kompostovať a čo sa smie a nesmie kompostovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok resp. informácií kontaktujte prosím obecný úrad kanceláriu prvého kontaktu a to osobne alebo tel. na t. č. 44 96423

Ďakujeme. 

 

 

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 
Na nahlásenie použite uvedené tlačivo: Formulár utečenci SOĽ

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce

Vážení občania!

Oznamujeme Vám prerokovanie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ. 

Viac na:  Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ

02-Sol-ZaDc2             
02-Sol-ZaDc2-podklad
03-Sol-ZaDc2
03-Sol-ZaDc2-podklad
04-Sol-ZaDc2
04-Sol-ZaDc2-podklad
08-Sol-ZaDc2
08-Sol-ZaDc2-podklad
Sol-Zadc2-schemaZC            
Sol-Zadc2-schemaZC-podklad
ZaD č. 2_ÚPN O_SOĽ_NÁVRH 
ZaD_2_UPN_O_SOĽ_PPF
Oznámenie_SEA
03.01.2021 – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Soľ-oznámenie o strategickom dokumente

 

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania!

Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Soľ dosiahla v roku 2021 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 31,62 %.

Viac na: Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

 

Petícia za referendum – “Bližšie k Vám”

Vážení občania,

ZMOS ohlasuje petičnú akciu pod názvom „Petícia za referendum – bližšie k Vám“ . Od roku 1998 tvorí Slovensko jeden volebný odvod. Aj preto zloženie parlamentu závisí od úzkych straníckych centrál, a nie od volieb v regiónoch.

Cieľom petície je iniciovať úspešné referendum, po ktorom budú platiť pravidlá, ktoré vyhovujú viac ľudom ako straníckym centrálam. Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho, koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám.

Petícia je prvým krokom k stanovenému cieľu a to rovnomernému zastúpeniu každého regiónu v parlamente. Referendum bude formulované tak, že odpovede na otázky budú mať jednoznačné odpovede a to ÁNO alebo NIE. V prípade, ak sa podarí vyzbierať aspoň 350 tisíc podpisov pod petíciu, prezidentka SR vyhlási referendum.

V petícii preto žiadame o vyhlásenie referenda s nasledujúcou otázkou:

„Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“ ?

Petíciu môžete podpísať na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu, v kancelárii komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov. 

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania!

Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov. 

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania,

služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame
všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob
komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových
správ (SMS) resp. zaslaním e-mailu, ktorá zároveň môže slúžiť ako
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov,
ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu
hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať osobne na obecnom úrade
a to vyplnením  tlačiva a uvedením kontaktných údajov, resp. zaslať
vyplnené tlačivo na e-mail – adresu obecsol.kultura@gmail.com.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu
s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne
sledovať dianie okolo seba.

Viac na: Súhlas – SMS služba pre občanov

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania,

opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomínalo našu obec. Alebo boli Vaše deti na zájazde alebo výmennom pobyte v zahraničí, a taktiež sa chceli rodine, kde boli ubytovaní poďakovať  a zanechať im niečo na pamiatku.

A preto sme prišli s myšlienkou ponúknuť aj Vám, milí občania, k zakúpeniu reklamné predmety s obecným erbom. Tieto je možné zakúpiť si na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Vitrína je umiestnená na prízemí obecného úradu.
Radi privítame Vaše postrehy a nápady, či už osobne alebo e-mailom.

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje,

že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené
Integrované obslužné miesto občana (IOMO).

Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín
obecného úradu.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu
na jednom asistovanom mieste.
Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

Výpis z registra trestov
Výpis z obchodného registra
Výpis z listu vlastníctva

Všetky vydávané dokumenty sú platnými
verejnými listinami použiteľnými na právne účely.