Verejná vyhláška – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Vážení občania!

Dňa 12.9.2023 bolo pod  č. 139/2678/2023 – Vo  vydané  územné rozhodnutie na  stavbu:
Soľ IBV 9 RD – VN, TS, Soľ IBV 9 RD – NN –  líniová stavba energetická, 
ktorá sa má umiestniť na parcelách stavu “C” č. 1178, 1177/1, 1177/12,
684/16, 723/3, 723/4, 725/3, 728/3 a  parcelách stavu „E“ č
. 1456/14, 1990/102, 1455/173, 1455/272, 1455/273, 1965/4, 1455/61 v  k.ú. Soľ.
  

Oznámenie – doručenie  rozhodnutia   verejnou vyhláškou sa  vykonáva  z dôvodu, 
že stavba sa  uskutoční  v území  s veľkým počtom účastníkov konania,
preto je obtiažne  doručovať  im územné rozhodnutie do vlastných rúk.
    

Viac na: Verejná vyhláška Soľ, IBV 9 RD – VN, TS, Soľ IBV 9 RD – NN – líniová stavba
              Rozhodnutie Soľ, IBV 9 RD – VN, TS, Soľ IBV 9 RD – NN – líniová stavba

 

Verejná vyhláška – doručenie územného rozhodnutia

Vážení občania!

Obec Jastrabie nad Topľou ako stavebný úrad 
podľa § 117  zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, / stavebný zákon/,
podľa § 42 odst.  2   stavebného zákona oznamuje 
účastníkom konania doručenie   územného rozhodnutia  verejnou vyhláškou.

Oznámenie  doručenie  rozhodnutia   verejnou vyhláškou sa  vykonáva  z dôvodu, 
že stavba sa  uskutoční   v území  s veľkým počtom účastníkov   konania,
preto je obtiažne  doručovať  im územné rozhodnutie   do vlastných rúk.

Viac na: Verejná vyhláška INS FTTH VT VRNV 12 Jastrabie nT
Rozhodnutie – INS FTTH VT VRNV 12 Jastrabie nT

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-2030

Vážení občania !
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030
,
je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav/

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu,
Odboru starostlivosti o životné prostredie Prešov, viac na:

PHSR PSK 2021-2030

Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK

Vážení občania !
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy
Prešovského samosprávneho kraja
,
je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu,
Odboru starostlivosti o životné prostredie Prešov, viac na:

Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK

 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania.

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 06. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a ods.9) písm. c) a v súlade s čl. 5 – Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce v platnom znení prijalo Uznesenie č. 77/2023

Viac na: Zverejnenie zameru prenajmu nehnutelneho majetku obce – parkovacie miesta

Verejná vyhláška – neznámi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania!

Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 12. 04. 2023, uznesením č. 51/2023, týmto oznamujeme zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. 

Viac na: Verejná vyhláška – neznámi

Verejná vyhláška – známi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania!

Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 12. 04. 2023, uznesením č. 51/2023, týmto oznamujeme zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. 

Viac na: Verejná vyhláška – známi

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania.

V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Program aktualizačného vzdelávania vypracovala a zrealizovala organizácia EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník. V súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 škola spracovala výsledky hodnotiaceho dotazníka.

VÝSLEDKY HODNOTIACEHO DOTAZNÍKA AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania

 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Oznámenie o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

           Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom,
oznamuje verejnosti,
že návrh strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“,
 je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
predmetom posudzovania.

Viac na: Oznámenie – Plán udržateľnej mobilty PSK

Predaj kompostérov

Vážení občania!

Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO).

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania!

Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Soľ dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 33,64 %.

Viac na: Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2022

 

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli vyskúšať aj samotní žiaci. Kontakt s umením nekončí. V priestoroch ZŠ Soľ sa budú deti pravidelne stretávať pri výtvarnom umení každý pondelok v čase od 12:00 do 14:25  a pri tanci  v pondelok v čase od 12:00 do 14:25.

Ak sa chceš pridať, budeš vítaný aj uprostred školského roka. Pozývame rodičov i deti, aby sa kedykoľvek prišli pozrieť na hodinu ZUŠ a vyskúšali si tvoriť spolu so žiakmi a učiteľmi.

Okrem výučby organizujeme zaujímavé podujatia, návštevy galérií, divadiel, plenéry, tvorivé dielne, workshopy a všelijaké iné prekvapenia… prekvapenia aj pre občanov obce Soľ, na ktoré sa už teraz tešíme.

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov. 

Múzeum ponúka bohatú zbierku predmetov používaných pri práci na hospodárstve, pri spracovaní konope na výrobu textílií, pri bežnom živote ako aj pri slávnostných životných príležitostiach.

Pri prehliadke sa taktiež dozviete o ľudovej architektúre, histórii obce Zámutov, tradičnom rodinnom živote, emigrácií, vojne – to všetko popretkávané skutočnými príbehmi zo života. 

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania, 

obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou. 

objem kompostéra 400 l – cena 24€
objem kompostéra 900 l – cena 42€

Kompostér si môžete zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu a následne vyzdvihnúť v prevádzkarni (budova oproti obecnému úradu) každý pracovný deň o 8:00 hod., o 12:00 hod., a o 15:00 hod.

Spolu s kompostérom vám budú odovzdané aj propagačné letáky, kde je zrozumiteľne vysvetlené, prečo je dobré kompostovať a čo sa smie a nesmie kompostovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok resp. informácií kontaktujte prosím obecný úrad kanceláriu prvého kontaktu a to osobne alebo tel. na t. č. 44 96423

Ďakujeme. 

 

 

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 
Na nahlásenie použite uvedené tlačivo: Formulár utečenci SOĽ

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania,

služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame
všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob
komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových
správ (SMS) resp. zaslaním e-mailu, ktorá zároveň môže slúžiť ako
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov,
ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu
hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať osobne na obecnom úrade
a to vyplnením  tlačiva a uvedením kontaktných údajov, resp. zaslať
vyplnené tlačivo na e-mail – adresu obecsol.kultura@gmail.com.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu
s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne
sledovať dianie okolo seba.

Viac na: Súhlas – SMS služba pre občanov

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania,

opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomínalo našu obec. Alebo boli Vaše deti na zájazde alebo výmennom pobyte v zahraničí, a taktiež sa chceli rodine, kde boli ubytovaní poďakovať  a zanechať im niečo na pamiatku.

A preto sme prišli s myšlienkou ponúknuť aj Vám, milí občania, k zakúpeniu reklamné predmety s obecným erbom. Tieto je možné zakúpiť si na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Vitrína je umiestnená na prízemí obecného úradu.
Radi privítame Vaše postrehy a nápady, či už osobne alebo e-mailom.