Obecné slávnosti “Pred svatim Janom”

Vážení občania. 

Srdečne Vás pozývame na obecné slávnosti “Pred svatim Janom”, ktoré sa uskutočnia dňa 23. júna 2024 so začiatkom o 14:00 hod. na Futbalovom ihrisku v Soli. 

Všetci ste srdečne pozvaní.

Výluka v dňoch 10. – 12. júna 2024

Vážení občania. 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje výlukové práce na trati Nižný Hrabovec – Vranov n. T. a Hanušovce n. T. – Lipníky v dňoch 10. – 12. júna 2024. 

Viac na:

Verejná vyhláška – “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ

Vážení občania.

Obec Soľ, adresa Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO 332861, ako stavebník dňa 17. 04. 2024 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SP80/2022-577-03 Pa zo dňa 19. 05. 2022, právoplatné dňa 22. 06. 2022 na stavbu: “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  v obci Soľ” – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch v zastavanom území Obce Soľ, na parcelách C-KN číslo 1152, 1167, 1165/1, 1164. 1156. 1157, 1162/1, k. ú. Soľ.

Viac na: Verejná vyhláška – oznámenie

Kniha je pre každého

Vážení občania. 

V roku 2023 sa Obecná knižnica znovu uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc na nákup nových kníh, a to projektom “Kniha je pre každého”

Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Vážení občania. 

Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pozemkových úpravách”) týmto podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách 

z v e r e j ň u j e

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soľ, lokalita L1a. 

Viac na: Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – JPÚ Soľ
857271_J1_VZFU_VNZ_MSVP
857271_J1_VZFU_VNZ_PSSVZO
857271_J1_VZFU_VNZ_TSPa
857271_J1_VZFU_VNZ_UMP 
Výrez -ÚPO, lokalita L1a

Upozornenie na okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme

Vážení občania. 

PIKOLO s. r. o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

                                                          V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Viac na: Okliesnenie a odstránenie stromov

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2023

Vážení občania!

Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Soľ dosiahla v roku 2023 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 42,26 %.

Viac na: Úroveň vytriedenia za rok 2023

 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia 
„Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

           Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom,
oznamuje verejnosti,
že môže podať písomné stanovisko
k Správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“,
Bližšie informácie: Informácie – Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK

Viac na: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania. 

Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti. 

Pôvodcom ochorenia VHA je vírus hepatitídy A (HAV). U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene, ktorý má dobrú prognózu, pretože väčšinou neprechádza do chronického štádia a človek sa uzdravuje po 2-4 týždňoch bez následkov. HAV vniká do tela najčastejšie ústami. Zdrojom a rezervoárom VHA je infikovaný človek, kontaminovaná voda a potraviny.

Najčastejšími klinickými príznakmi ochorenia sú horúčka, zvracanie, hnačky, nechutenstvo, malátnosť a nevoľnosť. Prítomné môžu byť  bolesti končatín, svalov a zvýšená celková únava organizmu. V neskoršom štádiu sa ochorenie prejaví žltým sfarbením kože a očného bielka – žltačkou.  Inkubačná doba (je čas od vniknutia vyvolávateľa do organizmu po vznik prvých príznakov) je od  15 až do 50 dní.

Ochorenie patrí do skupiny chorôb nazývaných aj „choroby špinavých rúk“, prenášaných znečistenými rukami zo znečisteného prostredia. Hepatitíde typu A môžeme účinne predísť dodržiavaním zásad osobnej hygieny, umytie rúk po použití WC a pred jedlom. Ďalej odporúčame zamerať sa najmä na predmety, s ktorými prichádzate priamo do kontaktu (kľučky, splachovacie zariadenia vo WC, vodovodné batérie, kontaktné plochy v autobusoch, nákupné košíky a pod.). Aktívnou ochranou pred ochorením je tiež očkovanie. 

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v katastri obce Ďapalovce, došlo k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením rodinných domov a budov vo viacerých obciach okresu Vranov n. T. 

Viac na: Vyhlásenie mimoriadnej situácie Vranov n. T,

Starosta obce Ďapalovce, ktorá bola najviac postihnutá zemetrasením,  založil transparentný účet, na ktorý je možné prispieť. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zmiernenie dopadu zemetrasenia pre ľudí, ktorí pomoc najviac potrebujú.

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0048 6257 5754

Manuál Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Vážení občania. 

dňa 09. októbra 2023 o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie o sile 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k. ú. obce Ďapalovce. 

Od 10. októbra 2023 od 10:50 hod. je vyhlásená mimoriadna situácia pre celý okres Vranov n. T. Najviac postihnuté obce v našom okrese sú Ďapalovce, Holčíkovce, Giglovce a Girovce. Do týchto obcí práve smeruje okresný krízový štáb vrátane prednostu OÚ Prešov. V obciach Holčíkovce a Ďapalovce je prerušené vyučovanie v školách. 

Vodná nádrž Domaša je v poriadku a zemetrasenie nenarušilo hrádzu. Prevádzkovateľ Odkaliska Poša bude oficiálne požiadaný, aby preveril stav hrádze. Firmy, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami budú požiadané, aby oficiálne potvrdili, že ich prevádzka je po zemetrasení skontrolovaná a v poriadku. 

Predkladáme Vám manuál “Ako postupovať v prípade zemetrasenia”. 

 Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Verejná vyhláška – neznámi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania!

Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 12. 04. 2023, uznesením č. 51/2023, týmto oznamujeme zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. 

Viac na: Verejná vyhláška – neznámi

Verejná vyhláška – známi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania!

Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 12. 04. 2023, uznesením č. 51/2023, týmto oznamujeme zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. 

Viac na: Verejná vyhláška – známi

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania.

V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Program aktualizačného vzdelávania vypracovala a zrealizovala organizácia EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník. V súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 škola spracovala výsledky hodnotiaceho dotazníka.

VÝSLEDKY HODNOTIACEHO DOTAZNÍKA AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania

 

Predaj kompostérov

Vážení občania!

Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO).

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli vyskúšať aj samotní žiaci. Kontakt s umením nekončí. V priestoroch ZŠ Soľ sa budú deti pravidelne stretávať pri výtvarnom umení každý pondelok v čase od 12:00 do 14:25  a pri tanci  v pondelok v čase od 12:00 do 14:25.

Ak sa chceš pridať, budeš vítaný aj uprostred školského roka. Pozývame rodičov i deti, aby sa kedykoľvek prišli pozrieť na hodinu ZUŠ a vyskúšali si tvoriť spolu so žiakmi a učiteľmi.

Okrem výučby organizujeme zaujímavé podujatia, návštevy galérií, divadiel, plenéry, tvorivé dielne, workshopy a všelijaké iné prekvapenia… prekvapenia aj pre občanov obce Soľ, na ktoré sa už teraz tešíme.

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov. 

Múzeum ponúka bohatú zbierku predmetov používaných pri práci na hospodárstve, pri spracovaní konope na výrobu textílií, pri bežnom živote ako aj pri slávnostných životných príležitostiach.

Pri prehliadke sa taktiež dozviete o ľudovej architektúre, histórii obce Zámutov, tradičnom rodinnom živote, emigrácií, vojne – to všetko popretkávané skutočnými príbehmi zo života. 

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania, 

obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou. 

objem kompostéra 400 l – cena 24€
objem kompostéra 900 l – cena 42€

Kompostér si môžete zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu a následne vyzdvihnúť v prevádzkarni (budova oproti obecnému úradu) každý pracovný deň o 8:00 hod., o 12:00 hod., a o 15:00 hod.

Spolu s kompostérom vám budú odovzdané aj propagačné letáky, kde je zrozumiteľne vysvetlené, prečo je dobré kompostovať a čo sa smie a nesmie kompostovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok resp. informácií kontaktujte prosím obecný úrad kanceláriu prvého kontaktu a to osobne alebo tel. na t. č. 44 96423

Ďakujeme. 

 

 

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 
Na nahlásenie použite uvedené tlačivo: Formulár utečenci SOĽ

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania,

služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame
všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob
komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových
správ (SMS) resp. zaslaním e-mailu, ktorá zároveň môže slúžiť ako
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov,
ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu
hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať osobne na obecnom úrade
a to vyplnením  tlačiva a uvedením kontaktných údajov, resp. zaslať
vyplnené tlačivo na e-mail – adresu obecsol.kultura@gmail.com.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu
s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne
sledovať dianie okolo seba.

Viac na: Súhlas – SMS služba pre občanov