Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK

Vážení občania !
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy
Prešovského samosprávneho kraja
,
je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu,
Odboru starostlivosti o životné prostredie Prešov, viac na:

Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK