Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-2030

Vážení občania !
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030
,
je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav/

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu,
Odboru starostlivosti o životné prostredie Prešov, viac na:

PHSR PSK 2021-2030