Mesačné archívy: september 2021

VZN č. 52/2021

Vážení občania, 

predkladáme Vám VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

Viac na: VZN 52 2021

VZN č. 51/2021

Dobrý deň, 

predkladáme Vám VZN č. 51/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

Viac na: VZN 51 2021

Návšteva splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v našej obci

Dňa 16. septembra 2021 navštívila našu obec Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. Do svojho pracovného programu návštevu našej obce zaradila preto, lebo patríme medzi obce, kde úspešne využívame inkluzívne projekty v prospech kvalitného spolunažívania všetkých našich obyvateľov. Už viac ako pred 20 rokmi sme vybudovali vodovod a kanalizáciu v lokalite, kde žijú Rómovia. Sú tam vybudované nájomné byty a v súčasnosti sa vykupujú pozemky pre výstavbu ďalších 48 bytov.

Počas svojej návštevy videla, že vedeniu obce, materskej a základnej škole záleží na všetkých svojich obyvateľov. Pozitívny prístup, spoločné aktivity obyvateľov sú jednou z ciest pre skvalitňovanie životných podmienok rómskych komunít.

Naša obec je jednou zo 136 obcí, ktorá je zapojená do všetkých národných projektov „take away“. „TAKE AWAY“ je súbor národných projektov, ktorý zahŕňa tri povinné projekty a ďalšie nepovinné projekty. V našej obci sa realizujú, resp. realizovali tieto projekty:

POVINNÉ projekty:

  1. „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
  2. „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“
  3. „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“

NEPOVINNÉ projekty:

  1. „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK“
  2. „Miestne občianske poriadkové služby“

Pracovný program splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pokračoval návštevou ďalších obcí  a verejnými diskusiami v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Nitre o zámeroch a cieľoch úradu splnomocnenkyne pre zlepšovanie životných podmienok v komunitách.

Opatrenia platné od 8. septembra 2021

Vážení občania!

Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Viac na: vyhlaska_247

vyhlaska_241

vyhlaska_240

vyhlaska_237