Mesačné archívy: jún 2021

Opatrenia platné od 10. júna 2021

Vážení občania!

Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Viac na: vyhlaska_219

vyhlaska_218

vyhlaska_217

vyhlaska_216

 

 

 

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania, 

obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou. 

objem kompostéra 400 l – cena 24€
objem kompostéra 900 l – cena 42€

Kompostér si môžete zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu a následne vyzdvihnúť v prevádzkarni (budova oproti obecnému úradu) každý pracovný deň o 8:00 hod., o 12:00 hod., a o 15:00 hod.

Spolu s kompostérom vám budú odovzdané aj propagačné letáky, kde je zrozumiteľne vysvetlené, prečo je dobré kompostovať a čo sa smie a nesmie kompostovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok resp. informácií kontaktujte prosím obecný úrad kanceláriu prvého kontaktu a to osobne alebo tel. na t. č. 44 96423

Ďakujeme. 

 

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vážení občania!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove n. T. v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Viac na: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 14.06.2021

Svet kníh vo vitríne ….

Obdobie protipandemických opatrení, ale aj moderná doba a záujem o technické výdobytky  spôsobili čoraz menší záujem o knihy, literatúru a čítanie. Je dôležité, aby nielen dospelí, ale najmä deti, boli od malička vedené k čítaniu a dobrej knihe. Na mnohé zaujímavé tituly chce Obecná knižnica v Soli upriamiť pozornosť aj prostredníctvom preskleným vitrín, ktoré boli v spolupráci s obecným úradom umiestnené v priestoroch dvoch obchodných prevádzok. Aj takýmto netradičným  spôsobom chceme poskytnúť širokej verejnosti základné údaje o knižnici a informovať o jej činnosti.

Vo vitrínach sú vystavené vybrané tituly z ponuky najnovších zakúpených kníh s cieľom motivovať obyvateľov k návšteve knižnice a vzbudiť záujem o ponúkané knihy. Vystavené knihy budú priebežne obmieňané za iné tituly beletrie, náučnej literatúry, či literatúry pre deti a mládež. V budúcnosti budú vitríny využité aj na prezentáciu jednotlivých spisovateľov pri príležitosti ich jubilea  alebo na propagáciu dôležitej udalosti v knižnom svete. Veríme, že pohľad na zaujímavé knihy Vás inšpiruje k návšteve knižnice, kde si toho môžete vybrať oveľa viac.

Vitríny pripravili Mgr. Gabriela Mrusková, pracovníčka obecného úradu a ThDr. Zuzana Kubačková, vedúca Obecnej knižnice v Soli. Ďakujeme za poskytnutý priestor prevádzkam COOP Jednota Vranov n. T. a p. Frajkorovi – FRESH potraviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu v Obecnej knižnici.