Mesačné archívy: máj 2021

Verejná vyhláška – Obec Soľ – Lokalita L1, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania! 

Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala dňa 17. 05. 2021 stavebné povolenie na stavbu – Obec Soľ – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k. ú. obce Soľ. 

Viac na: Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

Verejná vyhláška – “Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6716 ES Lemešany – ES Vranov”

Vážení občania, 

spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia elektrickej distribučnej siete bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie. Práce sa budú realizovať v katastrálnych územiach: Obišovce, Drienov, Šarišské Bohdanovce, Brestov, Varhaňovce, Bunetice, Opiná, Červenica, Zámutov, Soľ, Čaklov, Nižný Kručov, Vranov n. T. 

Viac na: Verejná vyhláška “Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6716 ES Lemešany – ES Vranov”

Opatrenia platné od 29. apríla 2021

Vážení občania!

Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Viac na: Vyhláška – obmedzenie prevádzok

Vyhláška – hromadné podujatia

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021