Mesačné archívy: apríl 2021

Webinár o knižnom systéme BIBLIB

     Dňa 22. apríla 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil webinár pod názvom BIBLIB v obecných knižniciach. Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Beáta Ocilková privítala prítomných zástupcov knižníc a hosťa Mgr. Pavla Špániho, školiteľa a konzultanta firmy SVOP, ktorá vytvorila KIS DAWINCI, KIS BIBLIB a webový portál na vyhľadávanie kníh INFOGATE. Infogate je databáza kníh, ktorá slúži čitateľskej verejnosti, v ktorej sa nachádza viac ako 1,5 milióna záznamov knižných titulov. Knihy je možné vypožičať si vo viac ako 30. knižniciach po celom Slovensku.

     BIBLIB je online knižnično-informačný systém, určený pre správu obecných, školských, firemných knižníc alebo knižníc nadácií a spolkov. Obsahuje všetky základné funkcie nutné pre chod a správu knižnice a  jeho obsluhu zvládne aj neprofesionálny knihovník. Jednou z prvých knižníc vranovského regiónu, ktorá pracuje s KIS BIBLIB od januára 2020 je Obecná knižnica Soľ.

     Po prezentácii základných funkcií KIS BIBLIB v rámci workshopu prebehla registrácia Obecnej knižnice v Rudlove pod vedením knihovníčky Mgr. Viery Zálepovej do systému BIBLIB. V následnej diskusii Mgr. Zuzana Kubačková z Obecnej knižnice Soľ zhodnotila pozitíva a uľahčenie činnosti na základe ročnej skúsenosti s týmto systémom. V diskusii na základe otázok vedúcej z Mestskej knižnice Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubice Tomkovej získali účastníci dôkladnejšie informácie. 

     Na prezentácii sa osobne zúčastnili zástupcovia knižníc z týchto miest a obcí: Hanušovce nad Topľou, Soľ, Rudlov, Majerovce, Dlhé Klčovo a online Nižný Hrušov.

    Uvádzanie KIS BIBLIB  sa realizuje v podmienkach samosprávy pod odbornou gesciou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby pre knižnice vo vranovskom regióne.    

     V závere sa prítomní zhodli, že je veľkým prínosom zaviesť KIS BIBLIB do praxe vo svojich knižniciach a uľahčiť tak spracovanie dokumentov a evidenciu čitateľov.

Obecná knižnica v novom šate

Obecná knižnica v novom šate

      V mesiaci marec prebehla v Obecnej knižnici v Soli výmena knižničného nábytku. V rámci projektu sa podarilo do knižnice získať 15 nových regálov na knihy, 1 menšiu skrinku, 20 stolov pre štúdium, 20 stoličiek pre čitateľov a jednu pre knihovníka. Výmena si vyžadovala vyloženie všetkých kníh, výmenu nábytku a následné poukladanie všetkých kníh do nových poličiek.

     Vďaka získanému nábytku sa mohli z knižnice vyradiť staršie, nesúrodé skrinky. Knižnica získala modernejší kompaktný vzhľad a podarilo sa vytvoriť vzdušný priestor pre čitateľov a návštevníkov knižnice nielen na čítanie, ale aj rôzne iné aktivity.

     Pozývame čitateľov do vynovených priestorov, aby si našli svoju knihu aj spomedzi nových kníh zakúpených v mesiaci január – február 2021 z dotácie Fondu na podporu umenia.

Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soľ – verejná vyhláška

Vážení občania, 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len “správny orgán”) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) 
nariaďuje
podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav (ďalej ako “prípravné konanie”) v časti katastrálneho územia Soľ z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona, t. j. že je potrebné usporiadať predmetné pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. 

Viac na: Verejná vyhláška – prípravné konanie o začatí JPÚ