Mesačné archívy: október 2020

Zákaz vychádzania platný od 24. 10. 2020

Vážení občania, 

na území celej SR platí od soboty  24. 10 2020 do nedele 01. 11. 2020

zákaz vychádzania. 

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

  • v čase od 01.00 do 05.00 hod.,
  • cesta na testovanie,
  • cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy,
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska),
  • dojazd do bydliska do 25. 10. 2020.

Africký mor ošípaných

Vážení občania, 

v nadväznosti na stúpajúce šírenie sa ochorenia afrického moru ošípaných a zaznamenané pozitívne nálezy AMO u diviakov v okrese Vranov n. T. je povinná registrácia chovov ošípaných, najneskôr však do 23. 10. 2020. 
Registrácia chovov ošípaných bude prebiehať denne od 8.30 – 10.00 hod. na RVPS Vranov n. T. Tlačivá je potrebné vytlačiť, vyplniť a dať si osobne potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo Vranove n. T. a následne potvrdené poslať na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina.

Viac na: Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

AMO Leták
Príloha č. 2 Žiadosť o registráciu chovu 12 2018
Príloha č. 3 Registrácia chovu – Farmy HZ
Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1
Vyhláška ZZ_2012_17_20170515

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania, 

ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť a podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  2. doručiť do kancelárie prvého kontaktu v úradných hodinách (resp. vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu) najneskôr do 31.10.2020.

Tlačivo vyhlásenia stiahnuť TU: 
Kompostovanie – čestné prehlásenie

 

 

 

 

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 198 bytov a pokračujeme ďalej. 
Chceme sa Vám poďakovať za ústretovosť pri poskytovaní chýbajúcich údajov.
Vyškolená zamestnankyňa obecného úradu – poverená osoba Mgr. Gabriela Mrusková – pri editácii údajov o domoch a bytoch čerpá informácie z vlastných databáz (stavebná dokumentácia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektová dokumentácia, daňová evidencia, evidencia budov) a z Registra adries. Niektoré údaje nie je možné z jestvujúcej agendy zistiť, preto ich zisťuje od obyvateľov (počet obytných miestností, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, typ vodovodnej prípojky, splachovací záchod, kúpeľňa, plynová prípojka, obdobie výstavby, obdobie poslednej obnovy, obdobie obnovy okien, obdobie obnovy strechy …..).

************************************************

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre sčítanie. Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné a unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie štátu, sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

Sčítanie bude rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) a sčítanie obyvateľov (v roku 2021):

  • Sčítanie domov a bytov prebehne v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie na vlastnom zariadení či zariadení umiestnenom na kontaktnom mieste. Obyvateľ môže tiež využiť službu asistovaného sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom mieste (obec, IOMO), v zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia) a ako mobilný asistent sčítania vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne na požiadanie obyvateľa.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete
na internetovej stránke https://www.scitanie.sk