Mesačné archívy: august 2020

Pietna spomienka k 76. výročiu SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť…
Za 76 rokov, čas všetko pozastieral.
Zarástli dávno partizánske chodníčky i smutné lesné mohyly.
Podzemné partizánske bunkre porúcané,
poplesnené drevený trámy pohnili.”
Dňa 28. augusta 2020 sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania.
Starosta obce pripomenul, že nesmieme zabúdať na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my a  každý národ. Vo februári 1944 v Slanských vrchoch vznikla partizánska skupina “Pučkov”, ktorej pomáhali obyvatelia okolitých obcí. Z našej obce to boli Andrej Berta, Ján Hájnik, Juraj Hirčák, Ján Hoľák, Alžbeta Hoľáková, Ján Hlad, Ján Jackanin, Anna Ruščáková, Jozef Stoj, Michal Stoj, Jozef Voľanský a desiatky ďalších. Po slávnostnom príhovore starostu obce zaspievali Nina Mrusková, Diana Grácová a Michal Vancák za klavírneho doprovodu Rebeky Kubačkovej pieseň Slovensko moje, otčina moja po ktorej nasledoval pietny akt kladenia venca.
Aj my si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.

Natur-pack, a.s. – nakladanie s odpadom

O spoločnosti OZV Naturpack

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:

– zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov z obalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
– byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
– efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov
– realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
– etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 – otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
– poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
– podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
– realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov.

Viac na: alchymia_odpadu_variant_

 

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval druhý mesiac elektronického sčítania domov a bytov.
Vyškolená zamestnankyňa obecného úradu – poverená osoba Mgr. Gabriela Mrusková – pri editácii údajov o domoch a bytoch čerpá informácie z vlastných databáz (stavebná dokumentácia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektová dokumentácia, daňová evidencia, evidencia budov) a z Registra adries. Niektoré údaje nie je možné z jestvujúcej agendy zistiť, preto ich zisťuje od obyvateľov (počet obytných miestností, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, typ vodovodnej prípojky, splachovací záchod, kúpeľňa, plynová prípojka, obdobie výstavby, obdobie poslednej obnovy, obdobie obnovy okien, obdobie obnovy strechy …..).

************************************************

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre sčítanie. Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné a unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie štátu, sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

Sčítanie bude rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) a sčítanie obyvateľov (v roku 2021):

  • Sčítanie domov a bytov prebehne v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie na vlastnom zariadení či zariadení umiestnenom na kontaktnom mieste. Obyvateľ môže tiež využiť službu asistovaného sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom mieste (obec, IOMO), v zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia) a ako mobilný asistent sčítania vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne na požiadanie obyvateľa.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete
na internetovej stránke https://www.scitanie.sk