Mesačné archívy: august 2020

Natur-pack, a.s. – nakladanie s odpadom

O spoločnosti OZV Naturpack

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:

– zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov z obalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
– byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
– efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov
– realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
– etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 – otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
– poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
– podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
– realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov.

Viac na: alchymia_odpadu_variant_