Mesačné archívy: september 2017

UPOZORNENIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania!

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Viac na: Upozornenie – Priestupky