VZN – Rok 2016-2020

ROK 2016

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 21 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska stiahnuť
VZN č. 21 Dodatok č. 1 stiahnuť
VZN č. 22 VZN o nakladaní s komunál. odpadmi a s drobnými staveb. odpadmi stiahnuť
VZN č. 23 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce (ÚPN-O) Soľ stiahnuť
VZN č. 24 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2017 stiahnuť

ROK 2017

VZN č. 25 VZN o podmienkach poskytovania dotácií r rozpočtu obce Soľ   stiahnuť
VZN č. 26 VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci   stiahnuť
VZN č. 27 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2017   stiahnuť
VZN č. 28 VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Soľ   stiahnuť