Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861,
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 283/2017 zo dňa
10.11.2017, 
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v nadväznosti
na VZN č.10/2013 „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ v platnom znení,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Soľ.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže