Výberové konanie

Vážení občania!

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujem v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ(ky) materskej školy v Soli:

viac na adrese: VK MŠ