SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby.

Od 1.7.2016 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.

Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu preto odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovaných a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom bezodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na NOplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.