Október – mesiac úcty k starším

Posedenie s dôchodcami

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k starším, tým skôr narodeným, je to čas, kedy sa vo väčšej miere stretávajú naši starší na rôznych akciách. Aj Obecný úrad v Soli každoročne usporadúva „Posedenie s dôchodcami“. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď 25. októbra 2018 sa v kultúrnom dome zišlo približne 170 našich seniorov, pre ktorých sme pripravili kultúrny program a malé občerstvenie. Starosta obce Ing. Jozef Berta v príhovore privítal dôchodcov a zároveň im poďakoval za ich doterajšiu prácu, ktorú vykonali a stále vykonávajú, za pomoc svojim rodinám a pomoc pri výchove vnúčat. Po príhovore p. starostu dostali priestor SOĽANSKE NEVESTY, ktoré našich dôchodcov potešili nádhernými piesňami. Svojim programom pozdravili prítomných seniorov aj žiaci zo ZŠ pásmom piesní, básni a tancov. Veríme, že im takto spríjemnili deň a vyjadrili im svoju úctu a lásku. Na tomto posedení sme zablahoželali prítomným dôchodcom, ktorí sa dožili určitých životných jubileí a to 65., 70., 75., 80. a 85. rokov. Nezabudli sme ani na dvoch najstarších občanov našej obce a to p. Michala Ferenca, ktorý sa dožil 94 rokov a p. Máriu Kmecovú, r. Vagnerovú, ktorá sa dožila 95 rokov.  Všetkým jubilantom ešte raz blahoželáme a prajeme im pevné zdravie, veľa lásky a radosti v kruhu svojich najbližších.