Vážení spoluobčania,

Obec Soľ v týchto dňoch pracuje na Komunitnom pláne sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2023.

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý bude zodpovedať zisteným potrebám. Na tvorbe plánu spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí, ale chceme poznať aj Vaše názory a do materiálu zapracovať aj Vaše návrhy. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu.    Vyplnením anonymného dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou dokážeme stanoviť priority v poskytovaní sociálnych služieb na území našej obce.

Vyplnený dotazník prosím doručte do 31.05. 2018 osobne na Obecný úrad Soľ, alebo anonymne do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy OcÚ, prípadne do kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov
v Dome služieb na poschodí.

Vaše odpovede prosím označte krížikom.

stiahnuť: Dotazník Komunitný plán