Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu  ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“, viac na odkaze:  V ...

Prerušenie distribúcie elektriny

  Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ –úseky : od mlyna popri hlavnej ceste až po PD (Agrodružstvo), od hlavnej cesty smer Hušták po č. d. 74 a u ...

Zmena otváracích hodín v obecnej posilňovni.

Vážení občania! V sobotu, dňa 21.07.2017 bude obecná posilňovňa z technických príčin  zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.     ...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE SOĽ odpredať majetok vo svojom vlastníctve ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ na svojom zasadnutí dňa 12.06.2017 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen ...

Oznam o výberovom konaní

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómsky ...