Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 35/2017 ktorým sa mení VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov schválené Obecným zastupiteľstvom v&n ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 34/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, schválené Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 10.11.2017, ktorého úplné z ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 283/2017 zo dňa 10.11.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

Výberové konanie KC

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“ na deň 29.11.2017, v ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Rozhodnutie OU Odbor starostlivosti o životné prostredie Vranov nT Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ Oznámenie o strategickom ...