Návrh Záverečného účtu obce

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť. stiahnuť ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 235 zo dňa 26.04.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ...