Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu  ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“, viac na odkaze:  V ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 256/2017 zo dňa 12.06.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE SOĽ odpredať majetok vo svojom vlastníctve ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ na svojom zasadnutí dňa 12.06.2017 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen ...

Oznam o výberovom konaní

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómsky ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ...