Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe

Vážení občania! V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z., Vám predkladáme Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 764, ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/2018

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 39/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Soľ Dodatkom č. 1 k VZN č. 23/2016 z 21.10.2016, k ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Rozhodnutie OU Odbor starostlivosti o životné prostredie Vranov nT Oznámenie o strategickom dokumente_SEA_SOL_ZaD_2_UPNO Územný plán obce Soľ – návrhy ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania, na základe žiadosti SPP – Distribúcia, a.s. Vás informujeme o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ...